logo_2021.jpg
Laisvės 11A, LT-97147 Kretinga. Tel. (8 445) 78611, el.p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Juridinių asmenų registras, kodas 300531865, PVM kodas LT 100002390513.
 
plakatas_mazintas.jpg
 


DIREKTORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI

 
 
 
I. BENDROJI DALIS
 

1. UAB „Kretingos turgus“ direktoriumi gali būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma
darbo sutartis.

2. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, rajono tarybos sprendimais, valdybos nutarimais, administracijos darbo reglamentu, šiais nuostatais.

 

3. Bendrovės direktorių savo kadencijos laikotarpiui renka, nustato jam atlyginimą, sudaro su juo darbo sutartį valdyba. Valdyba gali nutraukti su bendrovės direktoriumi darbo sutartį Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos RespublikosDarbo kodekso numatytais pagrindais. Darbo sutartį su bendrovės direktoriumi, kuris nėra valdybos narys pasirašo valdybos pirmininkas. Darbo sutartį su bendrovės direktoriumi, kuris yra bendrovės valdybos narys, pasirašo bendrovės valdybos pirmininkas ar bendrovės valdybos įgaliotas asmuo.

4. Bendrovės direktoriui parinkti valdyba gali organizuoti konkursą.

5. Bendrovės direktoriumi negali būti kitos įmonės direktorius, jeigu jis negavo jį išrinkusio valdymo organo leidimo, taip pat asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų, bei asmuo, neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų. Bendrovės direktorius, negavęs valdybos leidimo, negali būti kitos panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, stebėtojų tarybos ar valdybos nariu, vadovu.

6. Reikalavimai bendrovės vadovo kvalifikacijai – darbo stažas vadovaujančiose pareigose ne mažiau kaip 3 metai.

7. Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys bendrovės direktoriaus veiklą yra šie:

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti galiojantys Lietuvoje teisės aktai, reglamentuojantys bendrovių veiklą;

7.2. bendrovės įstatai, rajono tarybos sprendimai, bendrovės valdybos nutarimai, kiti tvarkomieji dokumentai;

7.3. bendrovės administracijos vidaus darbo taisyklės, šie nuostatai;

7.4. bendrovės veiklos plėtojimo programos, investiciniai projektai, verslo planai, metiniai gamybos (paslaugų) planai, kiti planiniai dokumentai.

8. Bendrovės vadovui tiesiogiai pavaldūs bendrovės darbuotojai.

 
II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
 

9. Pagrindiniai direktoriaus uždaviniai yra įgyvendinti bendrovės valdymo organų numatytą veiklos strategiją, organizuoti ir vykdyti gamybinę bei komercinę veiklą, užtikrinti šios veiklos pelningumą, tinkamą bendrovės turto naudojimą, jo išsaugojimą ir gausinimą, buhalterinę apskaitą, teikti bendrovės valdybai tvirtinti bendrovės veiklos strategiją, bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes.

10. Vykdydamas jam keliamus uždavinius, bendrovės direktorius:

10.1.organizuoja perspektyvinių planinių dokumentų – investicinių projektų, verslo planų, marketingo programų, bendrovės filialų steigimo projektų, finansinės būklės gerinimo programų rengimą;

 

10.2.organizuoja bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo projektų rengimą, jų aptarimą valdyboje, pateikia projektus svarstyti visuotiniam akcininkų susirinkimui – rajono tarybai.

10.3.tvirtina bendrovės metinę veiklos programą, priemonių planus, tiesiogiai jam pavaldžių padalinių ir darbuotojų darbo planus ir kitus operatyvinius ir planinius dokumentus.

10.4.formuoja bendrovės organizacinę struktūrą: tvirtina struktūrinę schemą; rengia ir tvirtina administracijos darbo reglamentą; nustato bendrovės padalinių funkcijas, teises ir atsakomybę, tvirtina jų nuostatus; skiria padalinių vadovus ( jeigu ko kito nenumato bendrovės įstatai), tvirtina jų pareiginius nuostatus;

10.5.organizuoja perspektyvinių ir operatyvinių planų vykdymą;

10.6.organizuoja personalo valdymo politikos įgyvendinimą: tvirtina darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką, vidaus tvarkos taisykles, priima į darbą ir atleidžia iš darbo bendrovės darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

10.7.skiria bendrovės darbuotojams administracinio ir materialinio pobūdžio paskatas ir baudas, nustato pagrindinius personalo kvalifikacijos tobulinimo tikslus ir kryptis;

10.8.teikia valdybai nustatyti bendrovėje taikomas materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą ir normatyvus;

10.9.organizuoja akcininkų sprendimų, bendrovės valdybos nutarimų vykdymą, bendrovės auditoriaus taip pat akcininkų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą;

10.10.atsižvelgdamas į bendrovės įstatų, įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų suteiktas teises, sudaro bendrovės vardu sandorius, pagal kompetenciją atlieka operacijas su bendrovės turtu;

10.11.kontroliuoja ir koordinuoja perspektyvinių ir operatyvinių planų vykdymą;

10.12 kontroliuoja kitų bendrovės reikalų padėtį: padalinių ir jų vadovų darbą, jo kokybę, vertina darbo rezultatus, materialinių ir finansinių išteklių naudojimą; analizuoja bendrą būklę ir numato priemones jai gerinti;

10.13.kontroliuoja, kaip bendrovės padalinių vadovai vykdo personalo valdymo politiką, analizuoja jos veiksmingumą;

10.14.sudaro sąlygas valdybai, revizoriui (auditoriui) vykdyti bendrovės įstatų ir jų darbo reglamentų numatytas funkcijas, užtikrina, kad auditoriui būtų pateikti visi, sutartyje su audito įmone nurodyti, patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.

 
 
 
III. TEISĖS
 
11. Bendrovės direktorius turi teisę:

11.1. atsižvelgdamas įstatymų, bendrovės įstatų, vidaus darbo taisyklių ir šių nuostatų jam priskirtą kompetenciją, priimti sprendimus visose bendrovės veklos plėtojimo ir jos operatyvinės veiklos organizavimo srityse: tvirtinti dokumentus, leisti tvarkomuosius dokumentus bei reikalauti juos vykdyti, teikti informaciją, jeigu joje nėra komercinių paslapčių, suinteresuotiems asmenims, bendrovės verslo partneriams;

11.2. sudaryti bendrovės vardu sandorius, išskyrus sandorius dėl ilgalaikio turto (didesnio kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo) pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat laidavimo ar garantavimo juo kitų subjektų prievolių įvykdymą. Šiuos sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti tik akcijų savininko pritarimu ir bendrovės įstatuose numatyta tvarka;

11.3. atstovauti bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže, taip pat įgalioti tą atlikti kitus bendrovės darbuotojus, jeigu vidaus darbo taisyklės ar tų darbuotojų pareiginiai nuostatai jiems tokių teisių nesuteikia;

11.4.. spręsti kitus, susijusius su bendrovės veikla, klausimus, remdamasis galiojančiais Lietuvoje įstatymais, bendrovės įstatais, administracijos darbo reglamentu, šiais nuostatais;

11.5.. dalyvauti valdybos posėdžiuose patariamojo balso teise, jeigu direktorius nėra valdybos narys;

11.6. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis visų rūšių socialinėmis garantijomis ir teisėmis;

12. Bendrovės direktorius neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaidžiai viršija normalią gamybinę – ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar akivaidžiai ekonomiškai nenaudingi.

 
 
 
IV. ATSAKOMYBĖ IR ATSISKAITYMAS
 

13. Bendrovės direktorius atsako už:

13.1. planinių ir kitokių dokumentų, projektų, pateikiamų tvirtinti valdybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui – rajono tarybai, kokybę, taip pat jo paties patvirtintų tvarkomųjų dokumentų kokybę, jų vykdymą laiku;

13.2. bendrovės turto saugumą ir tinkamą jo panaudojimą;

13.3. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

13.4. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

13.5. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar pagal bendrovės įstatus

13.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ar jų prašymu

13.7. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

13.8. įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, bendrovės įstatuose nurodytame dienraštyje;

13.9. informacijos akcininkams pateikimą;

13.10. kitų įstatymuose bei kituose teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės pareigybiniuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą;

13.11 akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcininkų savininkų registravimą bendrovėje, išskytus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;

13.12. aukštesnių bendrovės organų reikalavimu informacijos pateikimą apie bendrovės planų įgyvendinimą, bendrovės darbo rezultatus, bendrovės valdybos ir visuotinio akcininkų susirinkimų – rajono tarybos, pavedimų vykdymą.

14. Bendrovės direktorius, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai bendrovės patenkinamas.

 Dėl prekybos vietų kreiptis į kasininkę - prižiūrėtoją Janiną Auškalnienę tel. 8-646-75453.


 

stt.png
Praneseju_apsauga.jpg
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2020-05-14
© 2012 Savivaldybės įmonė "Kretingos turgus". Visos teisės saugomos