logo_2021.jpg
Laisvės 11A, LT-97147 Kretinga. Tel. (8 445) 78611, el.p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Juridinių asmenų registras, kodas 300531865, PVM kodas LT 100002390513.
 
plakatas_mazintas.jpg
 


 
VYRIAUSIOSIOS BUHALTERĖS
 
PAREIGINIAI NUOSTATAI
 
 
 
 
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
 

1. Vyr.buhalterės pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą .

2. Vyr.buhalterės pareigoms užimti skiria ir atleidžia iš pareigų bendrovės direktorius LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Vyr.buhalterė tiesiogiai pavaldi direktoriui.

4. Vyr.buhalterė turi būti susipažinusi ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės direktoriaus įsakymais, bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais, be to logiškai mastanti, veikli, geros orientacijos, dirbanti kompiuteriu, gerai suprantanti ir galinti įgyvendinti praktikoje buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės bei mokesčių sistemos įstatymus ir norminius aktus.

 
 
 
II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
 

5. Vyr.buhalterė turi:

5.1.žinoti įstatymų, norminių aktų ar kitų privalomų dokumentų reikalavimus buhalterijos ir apskaitos srityje;

5.2.žinoti buhalterinės apskaitos formas ir metodus bendrovėje;

5.3.žinoti darbo organizavimo, valdymo ir ekonomikos pagrindus;

5.4.žinoti ekonominės analizės pagrindus;

5.5.žinoti verslo ir biznio planų rengimo būdus ir metodus;

5.6.žinoti gamybos technologiją, bendrovės darbo specifiką, dokumentacijos rūšis ir jos srautus;

5.7.mokėti dirbti kompiuteriu;

5.8.žinoti buhalterinės ir finansų dokumentacijos formas ir jų užpildymo tvarką;

5.9.žinoti ūkio operacijų ir piniginių lėšų judėjimo, paskirstymo, perskirstymo ir likučių įforminimo tvarką;

5.10.žinoti darbo apmokėjimo tvarką ir dokumentaciją;

5.11.žinoti medžiagų ir kitų materialinių vertybių apskaitos tvarką;

5.12.žinoti pirminę apskaitos dokumentaciją;

5.13.žinoti ekonomines reikšmes, sutrumpinimus, pavadinimus, mato vienetus;

5.14.žinoti ataskaitų pateikimo tvarką;

5.15.mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.16.savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.17.žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos apsaugos reikalavimus, pirmos medicininės pagalbos suteikimo tvarką, priemones ir būdus;

5.18.žinoti saugaus eismo bendrovės teritorijoje ir už jos ribų reikalavimus.

 
III. VYR.BUHALTERĖS PAREIGOS
 

6. Vyr.buhalterė privalo:

6.1.organizuoti bendrovės finansinę – buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir laiku pateikti bendrovės direktoriui, bendrovės valdybai, mokesčių ir socialinio draudimo bei statistikos organams;

6.2.užtikrinti finansų – ūkio operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo, buhalterinių įrašų teisingumo kontrolę;

6.3.puikiai išmanyti bendrovėje naudojamą buhalterinės apskaitos programą, dirbti su ja, pildyti buhalterinės apskaitos dokumentaciją, rengti ataskaitinius dokumentus;

6.4.būti kruopščiai, atsakingai, sugebėti dirbti savarankiškai ir vadovauti kolektyvui;

6.5.paskirstyti pavaldiems darbuotojams darbą, nustatyti jų atsakomybę ir atsiskaitymo terminus;

6.6.organizuoti finansinę – buhalterinę apskaitą taip, kad būtų:

6.6.1.plačiai taikomos apskaitos darbų mechanizavimo, kompiuterizavimo bei automatizavimo šiuolaikinės priemonės, tobulinamos buhalterinės apskaitos formos bei metodai;

6.6.2.apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės, laiku ir teisingai fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;

6.6.3.teisingai vykdoma bendrovėje įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaita;

6.6.4.teisingai ir laiku pervesti mokesčiai į biudžetą, socialinio draudimo įmokos, grąžintos bankams paskolos ir įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams asmenims;

6.7.padėti valstybės, finansų kontrolės įstaigoms, audito firmoms įforminti medžiagą apie lėšų ir materialinių vertybių trūkumą bei grobimą, laiku perduoti dokumentus teismo ir tardymo organams;

6.8.tinkamai saugoti buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įforminti jų bylas ir nustatyta tvarka perduoti į archyvą;

 

6.9.kontroliuoti, kad būtų laikomasi nustatytų prekių ir materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo reikalavimų;

6.10.kontroliuoti, kad būtų teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami atlyginimai, priedai, priemokos, premijos ir kiti įstatymais numatyti išmokėjimai ir kompensacijos, griežtai laikomasi finansinės ir kitos drausmės;

6.11.kontroliuoti, kad būtų laikomasi piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių, nebaigtos gamybos ir darbų, atskaitymų bei kito turto inventorizavimo reikalavimų;

6.12.nustatytu laiku išieškoti skolas bendrovei, laikytis mokėjimo drausmės;

6.13.nustatytu laiku ir teisingai nurašyti trūkumus, įsiskolinimus debitoriams ir kitus nuostolius;

6.14.padėti rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių naudojimui, finansų ir ūkio įstatymų pažeidimams;

6.15.atskleidusi neteisėtus pareigūnų veiksmus (prirašymą, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimus), pranešti apie tai bendrovės direktoriui, kad būtų užkirstas kelias neteisėtiems veiksmams;

6.16.kontroliuoti griežtos atskaitomybės blankų gavimo ir išdavimo apskaitą;

6.17.dalyvauti materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijoje, tvarkyti jų apskaitą, tikrinti nurašymo teisingumą;

6.18.būti pareiginga, darbšti, kūrybinga, mokėti bendrauti su klientais ir užsakovais.

6.19.informuoti bendrovės darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, supažindinti su darbo planais;

6.20.rengti ir įforminti dokumentus;

6.21.pateikti informaciją vadovui ir bendradarbiams(žodžiu,raštu);

6.22.dirbti su dokumentais(priimti, išsiųsti, rūšiuoti, skirstyti, registruoti, kontroliuoti);

6.23.užtikrinti dokumentų saugumą ir laiku juos perduoti į archyvą;

6.24.naudotis biuro organizacine technika: kopijavimo aparatu, skeneriu;

6.25.vykdyti pastovią darbuotojų apskaitą, kaupti informaciją apie jų kvalifikaciją ir patirtį;

6.26.rengti darbuotojų pareiginius nuostatus, derinti juos su direktoriumi;

6.27.rengti dokumentus darbuotojų priėmimui į darbą ir atleidimui iš darbo, ruošti reikiamas pažymas;

6.28.pildyti darbo sutarčių registravimo, darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalus, socialinio draudimo pažymėjimus;

6.29.pildyti darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

6.30.supažindinti darbuotojus su vidaus darbo taisyklėmis, pareiginiais nuostatais;

6.31.rengti darbuotojų atostogų grafikus ir pateikti tvirtinti bendrovės direktoriui;

6.32.tvarkyti griežtos atskaitomybės blankų gavimo ir išdavimo apskaitą;

6.33.kontroliuoti, kad bendrovės darbuotojai laiku pasitikrintų sveikatą,

6.34.pavaduoti kasininkę atostogų metu ar ligos atveju;

6.35. užtikrinti bendrovės darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis, kanceliarinėmis prekėmis, reikalingomis darbui.

7. Darbo metu vyr.buhalterė privalo laikytis saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos apsaugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugaus eismo bendrovės teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų vykdymą.

8. Darbo metu vyr.buhalterė neturi atlikti jai nepavestų užduočių.

 
 
IV. VYR. BUHALTERĖS TEISĖS
 

9. Vyr.buhalterė turi teisę:

9.1.tikrinti, kaip vykdomi bendrovės vadovo įsakymai, kitų institucijų privalomi darbuotojams vykdyti nutarimai, susiję su buhalterine apskaita;

9.2.reikalauti iš jai pavaldžių darbuotojų, kad pirminiai dokumentai ir darbo ataskaitos būtų pateiktos laiku ir be klaidų;

9.3.kontroliuoti pirminių rodiklių įforminimą, paskaičiavimą ir rezultatų teisingumą;

9.4.kontroliuoti dokumentų užpildymo teisingumą, reikalauti, kad juose padarytos klaidos ar prirašymai būtų ištaisyti;

9.5.nepriimti iš klientų ir užsakovų klaidingų buhalterinių ir apskaitos dokumentų;

9.6.apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus pranešti direktoriui;

9.7.reikalauti, kad būtų vykdomi įstatymuose, nutarimuose, norminiuose aktuose numatyti reikalavimai ir pateikti duomenys atitiktų tuos reikalavimus.

9.8.kontroliuoti, kaip laikomasi vidaus tvarkos, pareiginių nuostatų reikalavimų.

 

 

VYR. BUHALTERĖS ATSAKOMYBĖ

 
10. Vyr.buhalterė atsako:

10.1.už finansinės atskaitomybės sudarymą;

10.2.už neteisingai tvarkomą finansinę - buhalterinę apskaitą, ne laiku pateikimus ir klaidingus buhalterinius duomenis ir ataskaitas;

10.3.už ūkinę – finansinę veiklą reglamentuojančių LR įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą ir pažeidimus;

 

10.4.už netikrinamą ar pavėluotai ir neatidžiai tikrinamą atsiskaitomųjų ir kitų sąskaitų bankuose operacijas, atsiskaitymus su skolininkais ir skolintojais, su mokesčių ir soc.draudimo bei statistikos organais;

 

10.5.už trūkumų, įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarkos pažeidimus;

10.6.už įstatymų, nutarimų, norminių aktų, įsakymų vykdymą;

10.7.už komercinių paslapčių ir patikėtos informacijos saugojimą;

10.8.už jai pavestų užduočių savalaikį ir kokybišką vykdymą;

10.9.už bendrovės vadovybės įsakymų ir nurodymų vykdymą;

10.10.už darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkos apsaugos, darbo higienos, gamybinės sanitarijos, saugaus eismo bendrovės teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų vykdymą;

10.11.už savalaikį reikiamų dokumentų parengimą ir atidavimą vykdytojams;

10.12.už savalaikį gaunamų dokumentų registravimą, sisteminimą ir perdavimą direktoriui,

10.13.už dokumentų saugumą ir savalaikį atidavimą į archyvą;

10.14.už komercinių paslapčių ir patikėtos informacijos saugojimą;

10.15.už dokumentų, susijusių su darbuotojų apskaita, teisingą pildymą ir saugojimą;

10.16.už šiuose nuostatuose išvardintų pareigų vykdymą.

 Dėl prekybos vietų kreiptis į kasininkę - prižiūrėtoją Janiną Auškalnienę tel. 8-646-75453.


 

stt.png
Praneseju_apsauga.jpg
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2020-05-14
© 2012 Savivaldybės įmonė "Kretingos turgus". Visos teisės saugomos