logo_2024.jpg
Turgavietė: Laisvės 11A, LT-97147 Kretinga. Tel. +37068311699, el.p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
SĮ „Kretingos komunalininkas“, Vytauto g. 118, LT-97134 Kretinga, įm. k. 163934977, PVM. mok. k. LT639349716
 
plakatas_mazintas.jpg
 
Įstatai

 

 

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

 

Įsakymas

 

Dėl UAB „kretingos TURGUS“ įstatų pakeitimo

 

 

2016 m. rugpjūčio 9 d. Nr. A1-709

 

Kretinga

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatymo keitimo įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 2.1 punktu, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. A1-555 (2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. A1-585 redakcija) patvirtintų Atstovavimo savivaldybei akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių 6 punktu ir atsižvelgdamas į UAB „Kretingos turgus“ 2016 m. birželio 17 d. raštą Nr. (3.6.)T4-10:

 

1. Patvirtinu uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos turgus“ naują įstatų redakciją (pridedama).

 

2. Į g a l i o j u bendrovės direktorių Nerijų Tertelį pasirašyti UAB „Kretingos turgus“ naujos redakcijos įstatus.

 

3. Į p a r e i g o j u bendrovės direktorių Nerijų Tertelį pakeistus įstatus įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius Virginijus Domarkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigutė Jazbutienė


 

PATVIRTINTA

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos

 

direktoriaus 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A1-419

 

 

(Kretingos rajono savivaldybės administracijos

 

direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo

 

Nr. A1- 709 redakcija)

 

 

 

 

 

UAB „Kretingos turgus“

 

ĮSTATAI

 

 

i skyrius

 

Bendrosios nuostatos

 

 

1. UAB „Kretingos turgus“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

 

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

 

3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

 

4. Bendrovės finansiniai metai: sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

 

 

ii skyrius

 

Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

 

 

5. Bendrovės veiklos tikslai – turgavietės eksploatavimas.

 

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

iii skyrius

 

Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės

 

 

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5402,70 (penki tūkstančiai keturi šimtai du eurai septyniasdešimt euro centų) eurai.

 

 

7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 1863 (vieną tūkstantį aštuonis šimtus šešiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas.

 

8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2,90 eurai.

 

9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

 

10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

 

11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

iv skyrius

 

Bendrovės valdymas

 

 

12. Bendrovės organai:

 

12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

 

12.2. stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma;

 

12.3. valdyba sudaryta iš 5 (penkių) narių, renkamų 4 (keturių) metų laikotarpiui;

 

12.4. vadovas.

 

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

 

 

v skyrius

 

Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

 

 

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

 

15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

 

16. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

 

17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

 

 

vi skyrius

 

Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo

 

akcininkams tvarka

 

 

18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

 

19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

 

20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

 

vii skyrius

 

Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir

 

veiklos nutraukimas

 

 

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

 

22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

 

viii skyrius

 

Bendrovės įstatų keitimo tvarka

 

 

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

 

 

Šie įstatai pasirašyti 2016 m. _______________________ d.

 

 

 

Uždarosios akcinės bendrovės

 

„Kretingos turgus” direktorius Nerijus Tertelis

 

 

_______________________

 

 

 

Įregistruota juridinių asmenų registre 2016 m. gruodžio 7 d. (kodas – 300531865).

 Dėl prekybos vietų kreiptis į kasininkę - prižiūrėtoją Janiną Auškalnienę tel. 8-646-75453.


 

stt.png
Praneseju_apsauga.jpg
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2024.07.03
Vytauto g. 118, LT-97134, Kretinga, įm.k. 163934977, PVM mok. k. LT639349716
© 2014 Savivaldybės įmonė "Kretingos komunalininkas". Visos teisės saugomos